SLØYD

HVA ER ET INSEKTHOTELL?

Insekter trives i død ved og gamle hule trær.
• Vi kan hjelpe insektene ved å la død ved ligge igjen i naturen, og ikke fjerne hule trær.
• Vi kan også forbedre bomulighetene for insekter ved å lage insekthoteller. Et insektshotell er rett og slett boplasser der egg og larver til bier, humler og veps kan utvikle seg.

• Et insektshotell kan bygges på alle tenkbare måter.
• Det finnes ikke noen begrensninger og byggeregler for insektshoteller; fantasi, materiale og plass er det eneste som setter grenser.

• Insekthotellene kan gjerne plasseres nær pollen- og nektarrike planter og på et lunt, varmt og solfylt sted. Bygg gjerne hotellet foran en vegg eller mur. Om ingen sjekker inn på hotellet, bør du flytte det til en lunere og mer solfylt plass.

KVA ER EIT INSEKTHOTELL?

Insekt trivst i død ved og gamle hòle trær.
• Vi kan hjelpe insekta ved å la død ved ligge igjen i naturen, og ikkje fjerne hòle trær.
• Vi kan òg forbetre bomuligheitene for insekt ved å lage insekthoteller. Eit insekthotell er rett og slett boplassar der egg og larver til bier, humlaer og kveps kan utvikle seg.

• Eit insekthotell kan byggast på alle tenkbare måtar.
• Det finst ikkje nokon avgrensingar og byggereglar for insekthotell; fantasi, material og plass er det einaste som set grenser.

• Insekthotell kan gjerne plasserast nær pollen- og nektarrike plantar og på eit lunt, varmt og solfylt stad. Bygg gjerne hotellet framfor ein vegg eller mur. Om ingen sjekkar inn på hotellet, bør du flytte det til ein lunare og meir solfylt plass.

Bier og humler har stadig verre livsgrunnlag og har ofte vanskeligheter med å finne husrom. Du skal designe et insekthotell som ved hjelp av gjenbruk kan fungere som en hjelp mot bie- og humledød.
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER ET INSEKTHOTELL?

KVA ER EIN TRESKULPTUR I TRE?

•Ein skulptur (av latin sculpere, «hugge ut») er eit tredimensjonalt kunstverk. Tradisjonelle skulpturar kan vere hugga ut i stein eller tre, eller vere framstilt av material som bronse, gips eller porselen.

• Skriv ned 10 ulike uttrykk
• Teikne 4 ulike skisser
• Velje ei av skissene til skulpturen
• Bearbeide skulpturen (kniv, hoggjarn, fil og sandpapir)
• Male og pynte figuren
• Reflektere over korleis trevirke forandrar seg frå rå til tørr tilstand

I denne oppgaven skal du gå fra skisser til å lage en treskulptur med materialer hentet fra naturen:

• Skriv ned 10 ulike uttrykk
• Teikne 4 ulike skisser
• Velje ei av skissene til skulpturen
• Bearbeide skulpturen (kniv, hoggjarn, fil og sandpapir)
• Male og pynte figuren
• Reflektere over korleis trevirke forandrar seg frå rå til tørr tilstand

Last ned skisseark her!
BOKMÅLNYNORSK

HVA ER KUBB?

Kubb er et utendørs spill for to til tolv deltakere. Som banedekke er gress det beste, men også annet underlag kan benyttes. Spillet består av én konge, ti kubber, seks kastepinner og fire hjørnepinner. Hjørnepinnene viser hvor banen er, og to lag står på hver sin side av banen. 5 kubber plasseres på hver side, med litt avstand fra hverandre, mens kongen plasseres i midten. Spillet går ut på at spillerne etter tur må hive kastepinnene med "underarmskast" og velte de oppstilte kubbene på motsatt side. Når en spiller velter en kubbe må motstanderen nærmest den veltede kubben hive denne over kongen. Laget som ikke veltet kubben må velte den på nytt før de kan kaste på det andre lagets kubber. Når alle kubber på en side er felt av et lag, kan dette laget forsøke å velte kongen. Når man skal hive kastepinner på kongen må man hive mellom beina. Laget som først velter alle kubber på motstandernes side, og kongen, vinner.

KVA ER KUBB?

Kubb er eit utandørs spel for to til tolv deltakarar. Som banedekke er gras det beste, men òg anna underlag kan nyttast. Spelet kan bestå av éin konge, 8 kubbar og seks kastepinnar. 4 kubbar blir plasserte på kvar side, med litt avstand frå kvarandre, medan kongen blir plassert i midten. Spelet går ut på at spelarane etter tur må hive kastepinnane med "underarmskast" og vall dei oppstilte kubbane på motsett side. Når ein spelar veltar ein kubbe må motstandaren nærast den velte kubben hive denne over kongen. Laget som ikkje velta kubben må velte han på nytt før dei kan kaste på kubbane til det andre laget. Når alle kubbar på ei side er felt av eit lag, kan dette laget prøve å velte kongen. Når ein skal hive kastepinnar på kongen må ein hive mellom beina. Laget som først veltar alle kubbar på sida til motstandarane, og kongen, vinnar.

I denne oppgaven skal du gå fra skisser til å lage spillet "kubb" med materialer delvis hentet fra naturen:

• Skriv ned 4x2 (8) ulike forslag til uttrykk til småfigurene
• Velg 4 utrykk og tegne skisser
• Lage en skisse av «kongen» 
• Bearbeide trematreialet til skulpturer og kastepinner (kniv, hoggjern, fil og sandpapir).  Material til kongen hentes fra naturen. 
• Male og pynte figurene
• Eventuelt lage noe til å transportere spillet i 
• Reflektere over hvordan trevirke forandrer seg fra rå til tørr tilstand

Last ned skisseark her!
BOKMÅLNYNORSK