Min musikk
KOMPETANSEMÅL
 • reflektere over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske musikktradisjoner, bevares og fornyes
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler 
 • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater 
 • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
 • utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer
TEORI
 •  lese om hvordan en kan presentere muntlig best mulig 
 • lese oppgavebeskrivelsen 
OPPLEVE
 • lytte til andre sine muntlige presentasjoner og musikken de presenterer
LAGE
 • lage en presentasjon om et band / artist / komponist / musikkstil
 • arbeides med alene eller i en liten  gruppe
UTØVE
 • fremføre muntlig en presentasjon  om et band / artist / komponist / musikkstil
 • fremføres alene eller i en liten gruppe

HVORDAN KAN EN BEST PRESENTERE?

Husk å puste dypt inn noen ganger før du begynner å snakke. Tell gjerne sakte til tre før du tar ordet. Da virker du ikke så nervøs.

Snakk tydelig og uttal alle konsonanter. Snakk høyt nok til at alle hører deg uten å måtte anstrenge seg. Pauser er som sagt også talende når de kommer til rett tidspunkt. Dersom du i løpet av talen skal lese en tekst, må du tenke over at du skal lese jevnt og flytende. Husk at etter punktum og komma skal det være små pauser.

Ikke snakk for fort, da kan det bli vanskelig å forstå deg. Ikke snakk for seint, da kan det bli kjedelig. Balanse er viktig – øv deg gjerne på venner eller familie. Det er en kunst å variere tempoet i talen, finn ut hva som passer seg hvor. Eksempel: Om du skal understreke noe, snakker du gjerne i et litt saktere tempo, eller uttaler ord for ord med trykk på disse.

Bruk ulik stemme fra når du stiller spørsmål til du undrer deg over noe. Er det noe som er dramatisk, så prøv å dramatiser med ord og handling.

Bruker du manuskript, skal du øve deg på å lese opp manuskriptet flere ganger på forhånd. Når du skal holde talen, skal du prøve å fortelle den og ikke lese den opp. Ha manuskriptet på tykke ark, slik at ingen ser at du skjelver på hendene.

Pass på å se på publikum. Bruk hendene til å streke under det du vil si. Slik oppnår du lettere kontakt og tilhørerne blir lettere engasjert.

Tenk på det du skal si, og ikke vær så opptatt av hvordan du tar deg ut. Da blir du mindre nervøs. 
Husk på at publikum lytter med hjertet, så prøv å tale fra hjertet.

Tell sakte til tre før du går tilbake på plassen din. Da ser det ut som om du er fornøyd med talen din, og er mer selvsikker på deg selv, enn om du går tilbake på plassen din med en gang du er ferdig.

I denne oppgaven skal du eller sammen med noen andre lage en åpen presentasjon av musikk du liker. Ordet «åpen» betyr at du/dere kan presentere akkurat slik du/dere vil, som forelesning eller som digital innlevering. Notater gjøres i området under! Presentasjonstid: 7 minutt (tenk 2 minutt til lytteeksempel). Dere blir stoppet om tiden overskrides! 
BOKMÅLNYNORSK
SPØRSMÅL
1. Hvordan kan en best presentere noe muntlig?
2. Hva er det viktig å snakke om når du skal presentere en type musikk du liker?
1. Hvordan kan en best presentere noe muntlig?
2. Hva er det viktig å snakke om når du skal presentere en type musikk du liker?

KORLEIS KAN EIN BEST PRESENTERE?

Hugs å puste djupt inn nokre gongar før du byrjar å snakke. Tell gjerne sakte til tre før du tek ordet. Då verkar du ikkje så nervøs.

Snakk tydeleg og uttal alle konsonantar. Snakk høgt nok til at alle høyrer deg utan å måtte anstrengje deg. Pausar er som sagt òg talande når dei kjem til rett tidspunkt. Dersom du i løpet av talen skal lese ein tekst, må du tenkje over at du skal lese jamt og flytande. Hugs at etter punktum og komma skal det vere små pausar. 

Ikkje snakk for fort, då kan det verte vanskeleg å forstå deg. Ikkje snakk for seint, då kan det verte kjedeleg. Balanse er viktig – øv deg gjerne på vener eller familie. Det er ein kunst å varier tempoet i talen, finn ut kva som passar seg kor. Døme: Om du skal understreke noko, snakkar du gjerne i eit lit saktare tempo, eller uttalar ord for ord med trykk på desse. 

Bruk ulik stemme frå når du stiller spørsmål til du undrar deg over noko. Er det noko som er dramatisk, så prøv å dramatiser med ord og handling.

Brukar du manuskript, skal du øve deg på å lese opp manuskriptet fleire gonger på førehand. Når du skal halde talen, skal du prøve å fortelje ho og ikkje lesa den opp. Ha manuskriptet på tjukke ark, slik at ingen ser at du skjelv på hendene. 

Pass på å sjå på publikum. Bruk hendene til å streka under det du vil seie. Slik oppnår du lettare kontakt og tilhøyrarane vert lettare engasjert.

Tenk på det du skal seie, og ikkje vêr opptatt av korleis du tek deg ut. Då vert du mindre nervøs. 
Husk på at publikum lyttar med hjartet, så prøv å tale frå hjartet. 

Tell sakte til tre før du går tilbake på plassen din. Då ser det ut som om du er nøgd med talen din, og er meir sjølvsikker på deg sjølv, enn om du går tilbake på plassen din med ein gong du er ferdig.

EMNER
RYTMISK MUSIKK
ROCK OG POP
ROCKPOP
JAZZ OG ELEKTRONISK MUSIKK
JAZZELEKTRONISK MUSIKK
MUSIKKTEORI
TONENAVN OG INTERVALL
TONENAVNINTERVALL
NOTEVERDIER OG RYTME
NOTEVERDIERRYTME
TONEARTER OG AKKORDER
TONEARTERAKKORDER
MUSIKKULTUR
METODER
METODE INTRONOTAT
METODE BEGREP
METODE BEGREPSKORT
METODE SPØRSMÅL
METODE LÆRINGSPARTNER
KRITERIER
KRITERIER BEGREP
KRITERIER SPØRSMÅL
KRITERIER UTØVE
KRITERIER LAGE
KRITERIER OPPLEVE