Arbeid
KOMPETANSEMÅL
  • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
  • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet 
TEORI
  • lese om arbeidsliv og utdanning
  • finne, notere og lære ulike begrep
  • bruke begrep i ulike sammenhenger
  • svare på spørsmål
SKRIFTLIG
  • lage tankekart om arbeidslivet i Norge
MUNTLIG
  • muntlig presentasjon om utdanningsvei
TENK SELV
  • orientere seg i yrkesvalg og utdanning

Hva er lønnet og ulønnet arbeid?

- ulønnet arbeid
- omsorg for barn og eldre
 husarbeid

- lønnet arbeid 
- oppgaver for betaling

- den voksne befolkningen
- i lønnet arbeid

KVA ER LØNNA OG ULØNNA ARBEID?

- ulønna arbeid
- omsut for barn og eldre
- husarbeid

- lønnna arbeid
- oppgåver for betaling

- den vaksne folkesetnaden
- i lønte arbeid

Hvem er partene i arbeidslivet?

- de to partene i arbeidslivet
arbeidsgivere og arbeidstakere

- arbeidsgiverne er de som eier bedriftene
- arbeidstakere er de som får betalt for å jobbe
- avhengige av hverandre

- offentlig sektor 
privat næringsliv

- en tredel
- ansatt i privat næringsliv
- en tredel
- ansatt i offentlig sektor
- en tredel mottar en eller annen form for trygd

enkeltmannsbedrift 
- sin egen arbeidsgiver og arbeidstaker
- selvstendig næringsdrivende

KVEN ER PARTANE I ARBEIDSLIVET?

- dei to partane i arbeidslivet
- arbeidsgivere og arbeidstakere

- arbeidsgiverne er dei som eig føretaka
- arbeidstakere er dei som får betalt for å jobba
- avhengige av kvarandre

- offentleg sektor
- privat næringsliv

- ein tredel
- tilsett i privat næringsliv
- ein tredel
- tilsett i offentleg sektor
- ein tredel mottek ei eller anna form for trygd

- enkeltmannsbedrift
- sin eigen arbeidsgiver og arbeidstakar
- sjølvstendig næringsdrivande

Hvilke næringsveier finnes?

primærnæringene 
- jordbruk, skogbruk, fiske og fangst
- utnytter ressursene i naturen

- sekundærnæringene 
- industri som bearbeider råvarer og naturressurser
- nye varer

- tertiærnæringene
- produserer tjenester
- tjenesteytende næringer

KVA FOR NÆRINGSVEGAR FINST?

- primærnæringene
- jordbruk, skogbruk, fiske og fangst
- utnyttar ressursane i naturen

- sekundærnæringene
- industri som omarbeider råvarer og naturressursar
- nye varer

- tertiærnæringene
- produserer tenester
- tjenesteytende næringar

Hva er et tjenestesamfunn?

- i dag
- industrisamfunnet avløst av tjeneste- samfunnet
- "det etterindustrielle samfunnet

- tre av fire arbeidstakere
- utføre tjenester

- datateknologien
- endringer
- skjer svært raskt

KVA ER EIT TENESTESAMFUNN?

- i dag
- industrisamfunnet avløyst av tenestesamfunnet
- "det etterindustrielle samfunnet"

- tre av fire arbeidstakere
- utføre tenester

- datateknologien
- endringar
- skjer svært raskt

Hvordan er arbeidslivet organisert?

LO 
- den største organisasjonen for arbeidstakere
NHO 
- den største organisasjonen for arbeidsgivere

- 1935
- den første hovedavtalen 
- arbeidstakerne og arbeidsgiverne
- grunnlov for arbeidslivet
- når det er lov til å streike
- rettigheter og plikter

- forhandler om hovedavtalen med jevne mellomrom

- annet hvert år
- forhandlinger
tariffavtaler
- lønns- og arbeidsforhold
- streik og lockout
- møte hos riksmeklingsmannen 
- siste forsøk på å bli enige

- langvarig konflikt
- fare for liv og helse
- Stortinget kan vedta tvungen Iønnsnemnd
- konflikten opphører

KORLEIS ER ARBEIDSLIVET ORGANISERT?

- LO
- den største organisasjonen for arbeidstakere
- NHO
- den største organisasjonen for arbeidsgivere

- 1935
- den første hovudavtala
- arbeidstakerne og arbeidsgiverne
- grunnlov for arbeidslivet
- når det er lov til å streike
- rettar og plikter

- forhandlar om hovudavtala med jamne mellomrom

- anna kvart år
- forhandlingar
- tariffavtaler
- løns- og arbeidsforhold
- streik og lockout
- møte hos riksmeklingsmannen
- siste forsøk på å verta samde

- langvarig konflikt
- fare for liv og helse
- Stortinget kan vedta tvungen Iønnsnemnd
- konflikten opphøyrer

Hva er en fagforening?

- fagorganisert 
- medlem av en organisasjon sammen med andre med samme yrke og utdanning

- frivillig å organisere seg
- kan gi mange fordeler
- lønns- og arbeidsuenigheter

- tillitsvalgte på arbeidsplassene
- valgt av medlemmene i foreningen

- fagforeningene hjelper bare egne medlemmer
arbeidstilsyn og verneombud
- passer på alle de ansatte

KVA ER EI FAGFOREINING?

- fagorganisert
- medlem av ein organisasjon saman med andre med same yrke og utdanning

- frivillig å organisere seg
- kan gje mange fordelar
- løns- og arbeidsusemjer

- tillitsvalde på arbeidsplassane
- valt av medlemmane i samskipnaden

- fagforeiningane hjelp berre eigne medlemmar
- arbeidstilsyn og verneombud
- passar på alle dei tilsette

Hva er arbeidsledighet?

- arbeidsledighet 
- hele tida mennesker som står uten arbeid

- arbeid gir inntekt
- forsørge oss selv
- arbeid er mer enn bare penger
- brukt de evnene og interessene vi har
- sosialt

- viktig for samfunnet
- flest mulig er i arbeid

KVA ER ARBEIDSLEDIGHET?

- arbeidsledighet
- heile tida menneske som står utan arbeid

- arbeid gjev inntekt
- forsørgje oss sjølv
- arbeid er meir enn berre pengar
- brukt dei evnene og interessene vi har
- sosialt

- viktig for samfunnet
- flest mogleg er i arbeid

" LESETID "
PAR
‍‍
Les om
"arbeidslivet i Norge"

Lag et tankekart over hvordan arbeidslivet i Norge fungerer.

BOKMÅLNYNORSK

Hvorfor er utdanning viktig?

- de fleste jobber krever kompetanse 
- utdanning gir kvalifisering

- ikke all utdanning fører fram til et bestemt yrke

- på www.utdanning.no og www.vilbli.no finner du informasjon om utdanning og jobb

KVIFOR ER UTDANNING VIKTIG?

- de fleste jobbar krev kompetanse 
- utdanning gir kvalifisering

- ikkje all utdanning fører fram til eit bestemt yrke

- på www.utdanning.no og www.vilbli.no finn du informasjon om utdanning og jobb

Hva gir videregående utdanning?

utdanningsprogram 
- påvirkning fra mange (foreldre, venner, samfunn)

- hensikten
- tre til fem år på videregående skole
- skaffe deg en kompetanse

- yrkeskompetanse 
- kvalifisert til å utøve det yrket du har valgt

- studiekompetanse 
- ikke kvalifisert til å utøve et yrke
- billett til videre studier

KVA GJEV VIDAREGÅANDE UTDANNING?

- utdanningsprogram
- påverknad frå mange (foreldre, vener, samfunn)

- føremålet
- tre til fem år på vidaregåande skule
- skaffe deg ein kompetanse

- yrkeskompetanse
- kvalifisert til å utøve det yrkte du har valt

- studiekompetanse
- ikkje kvalifisert til å utøve eit yrke
- billett til vidare studiar

Hva gir høyere utdanning?

- generell studiekompetanse
- billett til høyere utdanning

- søknad 
- karakter
- avgjør hvem som kommer inn på de forskjellige studiene

- høyere utdanning
- du bør like å gå på skolen
- tre til seks års studier etter videregående

KVA GJEV HØGARE UTDANNING?

- generell studiekompetanse
- billett til høgare utdanning

- søknad
- karakter
- avgjer kven som kjem inn på dei ulike studia

- høgare utdanning
- du bør like å gå på skulen
- tre til seks års studiar etter vidaregåande

1: Lag en liste over hva du arbeider med i "mitt drømmeyrke".
2: Ta testene (og quizen) på www.vilbli.no og finn ut hva du vil bli. Studer også www.utdanning.no og finn ut hva du er interessert i og hvor du kan ta utdanning. På denne siden finnes det også en karakterkalkulator, et jobbkompass og en oversikt over utdanningssystemet.
3: Lag en illustrasjon som forklarer utdanningsveien til "mitt drømmeyrke". Det må også stå noe om:

• hva du lærer
• hva du bør være (dine personlige egenskaper)
• hva du kan bli 
• arbeidssted
• eventuelt andre tegninger eller illustrasjoner som du vil ha med

BOKMÅLNYNORSK

Forbered en muntlig presentasjon om din planlagte utdanningsvei. Presenter i større eller mindre grupper!

1.
EMNER
METODER
METODE INTRONOTAT
METODE BEGREP
METODE BEGREPSKORT
METODE SPØRSMÅL
METODE LÆRINGSPARTNER
KRITERIER
KRITERIER BEGREP
KRITERIER SPØRSMÅL
KRITERIER SKRIFTLIG ARBEID
KRITERIER MUNTLIG ARBEID
KRITERIER TENK SELV