Det personlige livet
KOMPETANSEMÅL
 • analysere korleis fortida, hendingar og grupper i samfunnet har blitt og blir framstilte i ulike samanhengar, og drøfte korleis haldningane og handlingane til folk har blitt og blir påverka av framstillingane
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst  
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd  
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald 
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
TEORI
 • lese om kjærlighet og seksualitet
 • finne, notere og lære ulike begrep
 • bruke begrep i ulike sammenhenger
 • svare på spørsmål
SKRIFTLIG
 • lage et tankekart om samlivsformer 
MUNTLIG
 • diskutere hva som er viktigst når en er kjærester
 • diskutere forskjellen mellom ønskt seksuell kontakt og et  seksuelt overgrep
TENK SELV
 • skrive en kort tekst der du begrunner ditt syn på homofili
 • lage en liste med argument for og mot abort

HVA ER FORELSKELSE?

- forelskelse 
- sterke følelser for en annen person
- et forhold
- begynner ofte med at to er forelsket i hverandre

- forelskelse
- rommer mange forskjellige følelser
- noen forelskelser kommer raskt
- andre utvikler seg over tid

noen blir sjelden forelsket
- andre forelsker seg gang på gang
avstandsforelsket
- eller mennesker en aldri kan få noe forhold til (film, musikk osv.)

- folk
- opplever ofte flere forelskelser
- av og til
- forelskelser blir ikke gjengjeldt
- kjærlighetssorg
- mange ganger 

- fastere forhold
- mer basert på kjærlighet
- lærer å respektere hverandre

- for kjærester
- viktig 
- snakke godt sammen
- lytte til hverandre
- være gode venner
- ha det gøy sammen
- godta hverandres feil og mangler
- like hverandres familier
- ha felles interesser
- rose hverandre
- stole på hverandre
- tilgi hverandre

- gi nærhet og varme

KVA ER FORELSKELSE?

- forelsking
- sterke kjensler for ein annan person
- eit tilhøve
- byrjar ofte med at to er forelska i kvarandre

- forelskelse
- rommar mange ulike kjensler
- nokre forelskelsar kjem raskt
- andre utviklar seg over tid

- nokon vert sjeldan forelska
- andre forelskar seg gong på gang
- avstandsforelska
- eller menneske ein aldri kan få noko tilhøve til (film, musikk osb.)

- folk
- opplever ofte fleire forelskingar
- av og til
- forelskelser vert ikkje gjengjeldt
- kjærleikssorg
- mange gonger

- fastare tilhøve
- meir basert på kjærleik
- lærer å respektera kvarandre

- for kjærastar
- viktig
- snakke godt saman
- lytte til kvarandre
- vere gode vener
- ha det gøy saman
- godta kvarandre sine feil og manglar
- like kvarandre sine familiar
- ha felles interesser
- rose kvarandre
- stole på kvarandre
- tilgje kvarandre

- gje nærleik og varme

Sitt i grupper (4 personer) og diskuter hva som er viktigst når en er kjærester. Skriv ned og ranger 4 punkt. Alle i gruppen presenterer deretter hvert sitt punkt for klassen.

BOKMÅLNYNORSK

HVA ER HOMOFILI?

- de fleste
- tiltrekkes
- det motsatte kjønn
heterofile
- noen
homofile
- tiltrekkes av det samme kjønn

- homofile jenter
lesbiske
- homofile gutter
homser

- i dag
- mange står fram som homofile
- noen synest det er greit
- andre har problemer med det
- homofile opplever ofte å bli mobbet eller diskriminert 
- enkelte (religiøse)
- homofili
- sykdom som kan kureres

KVA ER HOMOFILI?

- dei fleste
- vert tiltrekt
- det motsette kjønn
- heterofile
- nokon
- homofile
- vert tiltrekt av det same kjønn

- homofile jenter
- lesbiske
- homofile gutar
- homsar

- i dag
- mange står fram som homofile
- nokon synest det er greitt
- andre har problem med det
- homofile opplever ofte mobbing eller diskriminering
- enkelte (religiøse)
- homofili
- sjukdom som kan kurerast

Skriv en kort tekst der du begrunner ditt syn på homofili.

BOKMÅLNYNORSK

HVILKE SAMLIVSFORMER FINNES?

- i dag
- forskjellige samlivsformer 

- for å kunne gifte seg
oppfylle vilkår i norsk lov 
- ekteskapet må være frivillig
- må være over I8 år
- må være lovlig skilt (hvis de har vært gift før)
- de fleste inngår ekteskap
- barn
kjernefamilie
- består av mor, far og barn
- enkelte skiller seg (omtrent 45%)
- inngå nye ekteskap

- samboere 
- leve alene
særboere

- innvandrere
- fremmede kulturer
- holder ofte sammen
storfamilie
- generasjonene
- knyttes tettere sammen 

- 1. januar 2009 
ny ekteskapslov 
- gir homofile samme rett til ekteskapsinngåelse 

- ekteskapet vært den vanligste samlivsformen
- bygd på kjærlighet eller ikke 

- i Norge
tvangsekteskap
- forbudt
- strider mot internasjonale konvensjoner
- kan straffes med bøter eller fengselsstraff
- inntil tre år

KVA FOR SAMLIVSFORMER FINST?

- i dag
- ulike samlivsformer

- for å kunne gifte seg
- oppfylle vilkår i norsk lov
- ekteskapet må vere frivillig
- må vere over I8 år
- må vere lovleg skilt (viss dei har vore gift før)
- dei fleste inngår ekteskap
- barn
- kjernefamilie
- består av mor, far og barn
- enkelte skil seg (omtrent 45%)
- inngå nye ekteskap

- samboere
- leve åleine
- særboere

- innvandrarar
- framande kulturar
- held ofte saman
- storfamilie
- generasjonane
- knyte sitt tettare saman

- 1. januar 2009
- ny ekteskapslov
- gjev homofile same rett til ekteskapsinngåing

- ekteskapet vore den vanlegaste samlivsforma
- bygd på kjærleik eller ikkje

- i Noreg
- tvangekteskap
- forbode
- strid mot internasjonale konvensjonar
- kan straffast med bøter eller fengselsstraff
- inntil tre år

" LESETID "
INDIVIDUELT
Les om
"ulike samlivsformer"

Lag et tankekart om samlivsformer.

BOKMÅLNYNORSK

HVA ER SEKSUALITET?

- ordet seksualitet 
- latinske ordet sexus
- betyr kjønn

- omgitt av tabu 
- framstilt i kunst og litteratur som en kilde til glede

- kommer til uttrykk ved seksuelle handlinger
- handler om følelser, kos, lengsler og drømmer

- gutter og jenter
- beskriver ofte seksuelle følelser
- forskjellige måter
- gutter
- opphisselse og spenning
- jenter
- nærhet og kos

- sex for første gang
debutalder  17-18 år

- unge
- bestemmer selv når de skal debutere
- viktig at det skjer uten press
- at det ikke skjer i rus

KVA ER SEKSUALITET?

- ordet seksualitet
- latinske ordet sexus
- tyder kjønn

- omgjeve av tabu
- framstelt i kunst og litteratur som ei kjelde til glede

- kjem til uttrykk ved seksuelle handlingar
- handlar om kjensler, kos, lengsler og draumar

- gutar og jenter
- skildrar ofte seksuelle kjensler
- ulike måtar
- gutar
- opphisselse og spenning
- jenter
- nærleik og kos

- sex for første gong
- debutalder  17-18 år

- unge
- avgjer sjølv når dei skal debutere
- viktig at det skjer utan press
- at det ikkje skjer i rus

HVA ER DE SEKSUELLE RETTIGHETENE DINE?

- seksuelle rettigheter 
- viktig del av menneskerettighetene
- du har rett til:

- et godt seksualliv 

- å bestemme over din egen kropp 

- ikke å la deg tvinge til sex
- et prevensjonsmiddel du føler deg trygg med
- god prevensjonsveiledning 

- gratis svangerskapskontroll
- selv å velge lege — legen har taushetsplikt 

- selvbestemt abort innen utgangen av 12 svangerskapsuke

- hjelp og behandling av seksuelle problemer 

- gratis diagnose og behandling av seksuelt overførbare sykdommer

- gratis behandling hvis du har problemer som følge av omskjæring 

- gratis p-pIler når du er mellom 16 og 19 år
 

KVA ER DEI SEKSUELLE RETTANE DINE?

- seksuelle rettar
- viktig del av menneskerettane

- du har rett til:
- eit godt seksualliv 

- å rå over din eigen kropp 

- ikkje å la deg tvinge til sex
- eit prevensjonsmiddel du føler deg trygg med
- god prevensjonsrettleiing 

- gratis svangerskapskontroll
- sjølv å velje lege — legar har tagnadsplikt 

- sjølvbestemt abort innan utgangen av 12 svangerskapsuke

- hjelp og handsaming av seksuelle problem 

- gratis diagnose og handsaming av seksuelt overførbare sjukdomar

- gratis handsaming viss du har problem som følgje av omskjæring 

- gratis p-pilar når du er mellom 16 og 19 år

HVILKE PREVENSJONSMIDLER FINNES?

- prevensjon
- forhindre graviditet 
- seksuelt overførbare sykdommer

- ungdom
- vanligste prevensjonsmidlene
p-piller og kondom 
- sikre og enkle å bruke
- kondom
- det eneste prevensjonsmidlet
- beskytter mot både graviditet og seksuelt overførbare sykdommer 

- jenter
- mellom 16 og 19 år
- rett til gratis p-piller
- "angrepillen"
- en tid etter samleiet

- seksuelt overførbare sykdommer
- kan få svært alvorlige konsekvenser (klamydia, aids osv) 

- uønsket graviditet

- rus
- lett å slurve med prevensjon

KVA FOR PREVENSJONSMIDDEL FINST?

- prevensjon
- forhindre graviditet
- seksuelt overførbare sjukdomar

- ungdom
- vanlegaste prevensjonsmidla
- p-pillar og kondom
- sikre og enkle å bruka
- kondom
- det einaste prevensjonsmiddelet
- vernar mot både graviditet og seksuelt overførbare sjukdomar

- jenter
- mellom 16 og 19 år
- rett til gratis p-plukkar
- "angrepillen"
- ei tid etter samleiet

- seksuelt overførbare sjukdomar
- kan få svært alvorlege konsekvensar (klamydia, AIDS osb)

- uønska graviditet

- rus
- lett å slurve med prevensjon

HVA ER ET SEKSUELT OVERGREP?

- seksuell handling
- oppleves som fin og god
- må være ønsket og frivillig

sexpress

- seksuelt overgrep
- tvunget til en seksuell handling
- overgrep er straffbart
- mørketallene

gutter begår flest overgrep
- offeret
- som regel ei jente
- like gammel eller litt yngre 

- fagfolk har taushetsplikt 
- hjelpe
- peke på sannheten
- overgriperen
- har alltid skylden

KVA ER EIT SEKSUELT OVERGREP?

- seksuell handling
- opplevast som fin og god
- må ynskjast og dere frivillig

- sexpress

- seksuelt overgrep
- tvinga til ei seksuell handling
- overgrep er straffbart
- mørketala

- gutar begår flest overgrep
- offeret
- som regel ei jente
- like gammal eller litt yngre

- fagfolk har tagnadsplikt
- hjelpa
- peike på sanninga
- overgriperen
- har alltid skulda

Sitt i grupper (4 personer) og diskuter forskjellen mellom ønskt seksuell kontakt og et seksuelt overgrep.

HVA ER ABORT?

abort
- avbrytelse av et svangerskap.
- spontan
- avbrytes ufrivillig
- provosert
- svangerskapet avbrytes gjennom et ytre inngrep
- abort til og med 12. svangerskapsuke
ta kontakt med en lege
eldre enn 16 år
selv bestemme om foreldrene få vite det
- under 16 år
- en av foreldrene informeres

- lege, skolehelsetjeneste og helsestasjon
- kan gi råd om abort

KVA ER ABORT

- abort
- avbrytelse av eit svangerskap
- spontan
- vert avbrote ufrivillig
- provosert
- svangerskapet vert avbrote gjennom eit ytre inngrep
- abort til og med 12. svangerskapsuke
- ta kontakt med ei lege
- eldre enn 16 år
- sjølv avgjere om foreldre få vite det
- under 16 år
- ein av foreldra vert informert

- lege, skulehelseteneste og helsestasjon
- kan gje råd om abort

Lag en liste med argument for og mot abort. Bestem deg for om du er for eller mot!

BOKMÅLNYNORSK
1.
EMNER
METODER
METODE INTRONOTAT
METODE BEGREP
METODE BEGREPSKORT
METODE SPØRSMÅL
METODE LÆRINGSPARTNER
KRITERIER
KRITERIER BEGREP
KRITERIER SPØRSMÅL
KRITERIER SKRIFTLIG ARBEID
KRITERIER MUNTLIG ARBEID
KRITERIER TENK SELV