Det sosiale livet
KOMPETANSEMÅL
 • utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett 
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar 
 • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten
 • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er  
TEORI
 • lese om familie, barn, vennskap,  mobbing, rettigheter, plikter, skole og fritid
 • finne, notere og lære ulike begrep
 • bruke begrep i ulike sammenhenger
 • svare på spørsmål
SKRIFTLIG
 • lese om familie, barn, vennskap,  mobbing, rettigheter, plikter, skole og fritid
 • finne, notere og lære ulike begrep
 • bruke begrep i ulike sammenhenger
 • svare på spørsmål
MUNTLIG
 • lese om familie, barn, vennskap,  mobbing, rettigheter, plikter, skole og fritid
 • finne, notere og lære ulike begrep
 • bruke begrep i ulike sammenhenger
 • svare på spørsmål
TENK SELV
 • lese om familie, barn, vennskap,  mobbing, rettigheter, plikter, skole og fritid
 • finne, notere og lære ulike begrep
 • bruke begrep i ulike sammenhenger
 • svare på spørsmål

HVA ER EN STORFAMILIE?

- familie
- alltid vært en viktig del av samfunnet
- har endrisaktivitetet seg
storfamilie 
- flere generasjoner
- utgjorde et arbeidslag

- gårdsbruk
- bytte varer med hverandre
naturalhusholdning
- familier i verdens fattige land lever slik i dag

KVA ER EIN STORFAMILIE?

- familie
- alltid vore ein viktig del av samfunnet
- har endra seg
- storfamilie
- fleire generasjonar
- utgjorde eit arbeidslag

- gardsbruk
- byte varer med kvarandre  
- naturalhushaldning
- familiar i dei fattige landa i verda lev slik i dag

HVA ER EN KJERNEFAMILIE?

- pengehusholdning 
- familien arbeider ikke lenger sammen
- forbruker sammen 
kjernefamilie
- foreldre og barn
- barn og unge mer tid på skole

- I-land 
- kjernefamilie
- andre famileformer (skilsmisse ol.)

- familielivet 
- travelt
hverdagene
- arbeid på dagtid
- barn og unge er på skole
- samles om ettermiddagen og kvelden
- trening, fritidsaktiviteter, eller overtid på jobben
- helgene til å gjøre ting sammen

KVA ER EIN KJERNEFAMILIE?

- pengehushald
- familien arbeider ikkje lenger saman
- forbrukar saman
- kjernefamilie
- foreldre og barn
- barn og unge meir tid på skule

- I-land
- kjernefamilie
- andre famileformer (skilsmisse ol.)

- familielivet
- travelt
- kvardagane
- arbeid på dagtid
- barn og unge er på skule
- samlast om ettermiddagen og kvelden
- trening, fritidsaktivitetar, eller overtid på jobben
- helgene til å gjere ting saman

HVORDAN FORMER FAMILIEN DEG?

- familien
- viktig, både for barn og voksne
- opplever gode ting og vonde
- ler og krangler

- gradvis mer kjent med deg selv
- finner ut hvordan du kan oppføre deg sammen i familien og andre mennesker
-  sosialisering
- skjer hele livet
- mennesker rundt deg
- viser deg hvordan de vil at du skal oppføre deg

KORLEIS FORMAR FAMILIEN DEG?

- familien
- viktig, både for barn og vaksne
- opplev gode og vonde ting
- ler og kranglar

- gradvis meir kjent med deg sjølv
- finn ut korleis du kan oppføre deg saman i familien og andre menneske
- sosialisering
- skjer heile livet
- menneske rundt deg
- viser deg korleis dei vil at du skal oppføre deg

" LESETID "
INDIVIDUELT
Les i læreboka di om
"hvordan familien former deg"

Fyll ut et «boksskjema» med fakta om familien. Lag deretter 6 spørsmål som har med familien å gjøre. Du skal kunne svare på dine egne spørsmål!

BOKMÅLNYNORSK

HVA VIL DET SI Å SPILLE ULIKE ROLLER?

- privatlivet
- ulike roller
- stilles det ulike forventninger
- innebærer ansvar, oppgaver og plikter

- flere roller
rolIekonflikter og krysspress
- forskjellige krav til deg

- vi lærer av å prøve og feile i alle rollene vi spiller

KVA VIL DET SEIE Å SPELE ULIKE ROLLER?

- privatlivet
- ulike roller
- vert stilt ulike forventingar
- inneber ansvar, oppgåver og plikter

- fleire roller
- rolIekonflikter og krysspress
- ulike krav til deg

- vi lærer av å prøve og feile i alle rollene vi spelar

HVORDAN KAN KONFLIKTER LØSES?

- hvordan skal vi løse konflikter mellom mennesker?
prate 
- “våpenhvile”
- uttrykke seg enkelt og klart
- lytte 
- respektere

- tonefallet forteller holdningen din

KORLEIS KAN KONFLIKTER LØYSAST?

- korleis skal vi løyse konflikter mellom menneske?
- prate 
- “våpenkvile”
- uttrykkje seg enkelt og klårt
- lytte
- respektere
- tonefallet fortel haldninga di

HVORFOR ER ÆRLIGHET VIKTIG?

vennskap 
- ærlige og åpne
- tåler sjelden baktalelse, sladder eller ryktespredning

- tar tid å bygge opp et godt vennskap

KVIFOR ER ÆRLIGHEIT VIKTIG?

- venskap
- ærlege og opne
- toler sjeldan baktale, sladdar eller ryktespreiing

- tek tid å byggje opp eit godt venskap

HVORDAN GIR VENNER SOSIAL KOMPETANSE?

- venner
- gir kunnskap om hvordan du skal omgås andre  
normer 

- kamerater og venninner
- uskrevne regler

- følelsen av fellesskap
- være sterk
- rette seg etter felles regler
- kan være tøft

- venner som respekterer hverandre
- gir trygghet og glede
- skaper vekst og utvikling
- sosial kompetanse
- sosialt samspill 

KORLEIS GIR VENNER SOSIAL KOMPETANSE?

- venner
- gjev kunnskap om korleis du skal omgåast andre
- normer

- kameratar og veninner
- uskrivne reglar

- kjensla av fellesskap
- vere sterk
- rette seg etter felles reglar
- kan vere tøft

- vener som respekterer kvarandre
- gjev trygd og glede
- skapar vekst og utvikling
- sosial kompetanse
- sosialt samspel

HVA GJØR EN NÅR EN VENN HAR DET VONDT?

- dagene grå og triste
dårlig humør  

- arbeide med følelser
- når en venn har det vondt, bør du hjelpe
- kontakt med en voksen om du ikke kan hjelpe

KVA GØJER EIN NÅR EIN VEN HAR DET VONDT?

- dagane grå og triste
- dårleg humør

- arbeid med kjensler
- når ein ven har det vondt, bør du hjelpe 
- kontakt med ein vaksen om du ikkje kan hjelpe

Diskuter begrepet "vennskap". Snakk også om hvordan en bør oppføre seg sosialt riktig. Gruppen skal kunne presentere diskusjonen for resten av klassen.

HVA ER MOBBING?

mobbing 
- flere personer plager en annen person gjentatte ganger og over tid
- ujevnt styrkeforhold 
- vanskelig å forsvare seg.

- vanlige pIagemetoder 
- fysisk plaging, utestenging og ondsinnet erting
- knuffing, dytting og fleip kan være uskyldig
- kan være mobbing

- mobbing er alvorlig
- problemer
- dårlig selvtillit
- egenverd
selvmord

- fakta om mobbing:
• gutter er litt mer utsatt 
• gutter og jenter plager ved å erte
• jenter mobber oftere ved å stenge ute
• gutter bruker oftere fysisk mobbing
• på skolen, på skoleveien eller i fritida

- mobbing kan være:
• erting over tid
• dratt rundt omkring
• slått eller angrepet
• frastjålet ting eller å få sekk og bøker kastet rundt
• ryktespredning
• ignorering
• gi fra seg penger eller noe annet 
• angrepet på grunn av kulturell bakgrunn eller religion

KVA ER MOBBING?

- mobbing
- fleire personar plagar ein annan person gjentekne gonger og over tid
- ujevnt styrkeforhold
- vanskeleg å forsvare seg

- vanlege pIagemetodar
- fysisk plaging, utestengjing og ondsinna erting
- knuffing, dytting og fleip kan vere uskyldig
- kan vere mobbing

- mobbing er alvorleg
- problem
- dårleg sjølvtillit
- egeverd
- sjølvmord

- fakta om mobbing:
• gutar er litt meir utsett
• gutar og jenter plagar ved å erta
• jenter mobbar oftare ved å stengje ute
• gutar brukar oftare fysisk mobbing
• på skulen, på skulevegen eller i fritida

- mobbing kan vere:
• erting over tid
• drege rundt omkring
• slått eller angripe
• stole frå ting eller å få sekk og bøker kasta rundt
• ryktespreiing
• ignorering
• gje frå seg pengar eller noko anna
• angripe på grunn av kulturell bakgrunn eller religion

HVORFOR MOBBER ENKELTE?

- vise at mobberen selv ikke har egenskaper 
- fremstille seg selv som "vellykket"
- få økt status
følelse av makt

- fordommer: årsak til plaging og mobbing
negativ oppfatning 

- den som mobber har ansvaret for mobbingen
- ingen fortjener å bli mobbet
ingen har rett til å mobbe

KVIFOR MOBBAR ENKELTE?

- vise at mobbaren sjølv ikkje har eigenskapar
- framstella seg sjølv som "vellukka"
- få auka status
- kjensle av makt

- fordomar: årsak til plaging og mobbing
- negativ oppfatning

- han som mobbar har ansvaret for mobbinga
- ingen fortener å bli mobba 
- ingen har rett til å mobbe

HVA ER DIGITAL MOBBING?

digital mobbing 
- ny og alvorlig form
- internett eller mobiltelefon
- bilder, videoer og kommentarer

anonym
- ikke lenger ansikt til ansikt

KVA ER DIGITAL MOBBING?

- digital mobbing
- ny og alvorleg form

- internett eller mobiltelefon
- bilete, videoar og kommentarar

- anonym
- ikkje lenger andlet til andlet

NYE Bruk Hue er et interaktivt undervisningsopplegg om nettvett og mobbing for elever fra 5. til 10.trinn. Opplegget er gratis og tilgjengelig for alle lærere på mellomtrinn og ungdomstrinn, og krever lite forberedelse i en hektisk skolehverdag.

Les mer...

Lag et tokolonne-skjema som viser kjennetegn på ulike måter å mobbe på.

BOKMÅLNYNORSK
" LESETID "
PAR
Les i læreboka di om
"mobbing"

HVA SIER STRAFFELOVEN?

- internett- og mobbere
- strenge straffer
- straffeloven 
- regler for folk som truer eller er med på å fremkalle alvorlig frykt
- bøter eller fengsel
- tre til seks år

KVA SEIER STRAFFELOVA?

- internett- og mobbere
- strenge straffer
- straffelova 
- regler for folk som trugar eller er med på å framkalla alvorleg frykt
- bøter eller fengsel
- tre til seks år

Fyll ut et problemløsningskjema om det å plage andre.

BOKMÅLNYNORSK

Planlegg og gjennomfør en undersøking om mobbing. Vis, presenter eller drøft funn og resultat skriftleg. Last ned spørreskjema her!

BOKMÅLNYNORSK

HVILKE LOVER BESKYTTER BARN OG UNGE?

- mange lover
- rettigheter og plikter
- tenåringer
den norske barneIoven
- FNs barnekonvensjon (en konvensjon er en avtale) 

- barnekonvensjonen regner alle under 18 år
- fire grunnregler:
• alle barn har rett på de samme godene.
• barnets beste skal alltid tas hensyn til.
• barn har rett til et godt liv der de kan utvikle seg.
• barn har rett til å si sin mening og kreve å bli hørt og respektert.

- norsk lov 
- barn og unge
- rettigheter
- støtter barnekonvensjonen
- er barneloven bedre for barn enn barnekonvensjonen, skal følger den

KVA FOR LOVER VERNAR BARN OG UNGE?

- mange lover
- rettar og plikter
- tenåringar
- den norske barneIoven
- FN sin barnekonvensjon (ein konvensjon er ei avtale)

- barnekonvensjonen reknar alle under 18 år
- fire grunnreglar:
•  alle barn har rett på dei same godene
• det beste for til barnet skal alltid takast omsyn til
• barn har rett til eit godt liv der dei kan utvikle seg
• barn har rett til å seie meininga si og krevj å høyrast og bli respekterte

- norsk lov
- barn og unge
- rettar
- støttar barnekonvensjonen
- er barnelova betre for barn enn barnekonvensjonen, skal ein følgje den

" LESETID "
GRUPPE
Les i læreboka di om
"lover som beskytter barn og unge"

HVA GJØR BARNEVERNET?

- barneloven
- barn har krav på beskyttelse og omsorg 
foreldreansvar
- stat og kommune
- plikt til å ta hensyn til det som er best for barn

- hva kan det offentlige gjøre når hjemmet ikke fungerer?

- formålet med barnevernet:
• helse og utvikling
• hjelp og omsorg til rett tid
• trygge oppvekstvilkår

KVA GJER BARNEVERNET?

- barnelova
- barn har krav på vern og omsut
- foreldreansvar
- stat og kommune
- plikt til å ta omsyn til det som er best for barn

- kva kan det offentlege gjere når heimen ikkje fungerar?

- føremålet med barnevernet:
• helse og utvikling
• hjelp og omsut til rett tid
• tryggje oppvekstvilkår

HVA GJØR BARNEOMBUDET?

- 1981
barneornbudet
talsperson 
- sørge for at barns meninger kommer til uttrykk

- internett
- side der du kan stille spørsmål du vil ha svar
anonym

- fortelle Storting, regjering og andre hva tenåringer mener om ulike tema
- forandring

KVA GJER BARNEOMBODET?

- 1981
- Barneornbodet
- talsperson
- arbeider for at meiningane til barn kjem til uttrykk

- internett
- side der du kan stille spørsmål

- anonym
- fortelje Storting, regjering og andre kva tenåringar meiner om ulike tema
- forandring

HVA ER DEN SEKSUELLE LAVALDEREN?

den seksuelle lavalderen 
- 16 år
seksuelt overgrep

- lang fengselsstraff.
mørketall (overgrep som ikke blir anmeldt)

KVA ER DEN SEKSUELLE LAVALDEREN?

- den seksuelle lavalderen
- 16 år
- seksuelt overgrep

- lang fengselsstraff
- mørketal (overgrep som ikkje vert meldt)

HVILKE PLIKTER HAR BARN OG UNGE?

- i tenårene
- flere rettigheter
- ansvar og plikter vokser

- før
- hadde plikter mye tidligere 
- ennå slik i mange land

- lommepenger
- rydde og vaske hjemme
- hvilke andre plikter har du? Skole?

KVA FOR PLIKTER HAR BARN OG UNGE?

- i tenåra
- fleire rettar
- ansvar og plikter veks

- før
- hadde plikter mykje tidlegare
- enno slik i mange land

- lommepengar
- rydde og vaska heime
- kva for andre plikter har du? Skule?

Sitt i en liten gruppe og gi hverandre eksempel på unge sine rettigheter og plikter.

HVORDAN VAR DEN FØRSTE SKOLEN?

- konfirmasjonen
- innført i 1736
- tre år senere
- første skoleloven
konfirmasjon
- lære å lese
- opplæring i skriving og regning hvis de betalte for det
- den første allmennskolen

- utover på 1800-tallet
flere fag  
- 1920: gratis folkeskole 
- 1960-årene: ni år
- 1997: seksåringene inn i skolen
- tiårig grunnskole

- plikt og rett til grunnskoIeoppIæring
- staten skal sørge for at alle får opplæring

KORLEIS VAR DEN FØRSTE SKULEN?

- konfirmasjonen
- innførd i 1736
- tre år seinare
- første skulelova
- konfirmasjon
- lære å lese
- opplæring i skriving og rekning viss dei betalte for det
- den første allmennskulen

- utover på 1800-talet
- fleire fag
- 1920: gratis folkeskule
- 1960-årane: ni år
- 1997: seksåringane inn i skulen
- tiårig grunnskule

- plikt og rett til grunnskuIeoppIæring
- staten skal sørgje for at alle får opplæring

HVORFOR GÅR DU PÅ SKOLE?

- skolen
kunnskaper og fag
- lese, skrive og regne
- mål at alle barn og unge i samfunnet skal ta del i de samme kunnskapene
- knytte oss sammen
- videreutvikle samfunnet

- ikke bare fag
- hjelpe hjemmet med å gi barn og unge en oppdragelse 
- gode verdier (materialistiske og moralske)

demokrati
samarbeid 
- finne gode felles løsninger

KVIFOR GÅR DU PÅ SKULE?

- skulen
- kunnskapar og fag
- lese, skrive og rekne 
- mål at alle barn og unge i samfunnet skal ta del i dei same kunnskapane
- knytte oss saman
- vidareutvikle samfunnet

- ikkje berre fag
- hjelpe heimen med å gje barn og unge ei oppseding
- gode verdiar (materialistiske og moralske)
- demokrati
- samarbeid
- finne gode vert felt løysingar

Diskuter hvordan den første skolen var, og hvorfor vi har skole i dag.

HVORFOR HAR SKOLEN MANGE REGLER?

ordensregler
samværsregler
trivselsregler 
- sikre en så trygg og god skolehverdag
- kan være skrevet i lover og reglementer
uskrevne

uformelle (vi lever etter dem)
- skikk og bruk
normer.

- regler som er skrevet ned er formelle

KVIFOR HAR SKULEN MANGE REGLAR?

- ordensreglar
- samværreglar
- trivselsreglar
- sikre ein så trygg og god skulekvardag
- kan vere skreve i lover og reglement
- uskrivne

- uformelle (vi lev etter dei)
- skikk og bruk
- normer

- regler som er skrive ned er formelle

" LESETID "
KLASSE
Les i læreboka di om
"lover og regler i skolen"

Lag et tokolonne-skjema som viser argument for og mot regler i skolen.

BOKMÅLNYNORSK

HVA ER FRITID?

- fritid 
- tid du kan bestemme over selv.
- tida utenom arbeidet
- tida du ikke er på skolen eller holder på med lekser

- bestemt av familiens daglige rutiner 
- felles avtaler
- mye bestemmer du over selv

- den organiserte fritida
- foreninger, klubber og lag

KVA ER FRITID?

- fritid
- tid du kan rå over sjølv
- tida utanom arbeidet
- tida du ikkje er på skulen eller held på med lekser

- bestemt av dei daglege rutinane til familien
- avtalar
- mykje avgjer du sjølv

- den organiserte fritida
- samskipnader, klubbar og lag

Skriv en kort tekst der du forteller litt om hva du bruker fritiden på.

BOKMÅLNYNORSK

HVA ER FORENINGER?

lag og foreninger
- musikk, idrett, friluftsliv
- tilbud som passer for deg

- folk med felles interesser og hobbyer snakker sammen
sosialt

KVA ER SAMSKIPNADER?

- lag og samskipnader
- musikk, idrett, friluftsliv
- tilbod som passar for deg

- folk med felles interesser og hobbyar snakkar saman
- sosialt

HVA GIR FORENINGER ENKELTMENNESKET?

- lærer å omgås mennesker

- lære å ordlegge seg
egne meninger
- lære å diskutere 

KVA GJEV SAMSKIPNADER EINSKILDMENNESKET?

- lærer å omgåast menneske
- lære å ordleggje seg
- eigne meiningar
- lære å diskutere

Snakk om ulike organisasjoner der unge bruker fritiden. Hvor mange klarer dere å nevne?

HVORFOR ER TENNÅRINGER MINDRE FYSISK AKTIVE NÅ ENN FØR?

- 11-16-åringer
- mindre fysisk aktive
tv
pc/mobil 
lekser

KVIFOR ER TENNÅRINGAR MINDRE FYSISK AKTIVE NO ENN FØR?

- 11-16-åringar
- mindre fysisk aktive
- tv
- pc/mobil
- lekser

EMNER
METODER
METODE INTRONOTAT
METODE BEGREP
METODE BEGREPSKORT
METODE SPØRSMÅL
METODE LÆRINGSPARTNER
KRITERIER
KRITERIER BEGREP
KRITERIER SPØRSMÅL
KRITERIER SKRIFTLIG ARBEID
KRITERIER MUNTLIG ARBEID
KRITERIER TENK SELV